Študentski svet

Študentski svet je predstavniški organ študentov fakultete. 

Člane študentskega sveta in njegovega predsednika vsako študijsko leto v mesecu oktobru izvolijo študenti na zboru študentov z javnim glasovanjem in z večino glasov prisotnih študentov. Vsak študijski program in vsak letnik študija ima v študentskem svetu vsaj enega predstavnika.

Študentski svet

 • daje mnenje o predlogu statuta v delu, ki se nanaša na pravice in dolžnosti študentov
 • daje mnenje o drugih splošnih pravnih aktih fakultete, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov,
 • organizira volitve predstavnikov študentov v senat, akademski zbor in UO,
 • v sodelovanju s študentsko skupnostjo sprejema in izvaja program interesnih dejavnosti študentov,
 • daje mnenje o pedagoški usposobljenosti visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev ob ponovni izvolitvi v naziv,
 • obravnava poročilo o kakovosti izvedbe izobraževalnega programa fakultete,
 • na način in po postopku, ki ga določa drugi splošni pravni akt fakultete, sodeluje pri ocenjevanju in preverjanju dejanske obremenitve študentov,  
 • opravlja druge naloge, ki se nanašajo na študente.

Če pristojni organi fakultete ne upoštevajo mnenja študentskega sveta o predlogih aktov iz predhodnega člena, lahko ta zahteva ponovno obravnavo zadeve, pri čemer so lahko trije predstavniki študentskega sveta prisotni na seji organa, ki odloča o sprejetju aktov iz predhodnega člena. V to število niso vključeni člani tega organa - predstavniki študentov. Na seji lahko študenti ponovno izrazijo svoje mnenje in ga utemeljijo.  Na seji organa, ki odloča o sprejetju aktov iz predhodnega člena, lahko glasujejo samo člani tega organa. Odločitev organa je po taki obravnavi zadeve dokončna.

Študentski svet izvoli svoje predstavnike v organih fakultete, in sicer

 • dva v senatu,
 • enega v upravnem odboru fakultete in
 • petino članov akademskega zbora.

Mandatna doba predstavnikov študentov v organih fakultete je eno (1) leto od dneva izvolitve. Po preteku mandata so predstavniki študentov lahko ponovno izvoljeni v isti organ fakultete. Če do preteka mandatne dobe predstavniki študentov v organih fakultete iz kakršnega koli razloga niso pravočasno izvoljeni, dotedanji predstavniki študentov v organih fakultete nadaljujejo delo do izvolitve novih predstavnikov študentov.

V študijskem letu 2018/2019 študentski svet sestavljajo:

 • Luka Panjan, predsednik
 • Lea Mohorič, podpredsednica
 • Luka Rogelj, tajnik in
 • Domen Bajc, blagajnik

ter člani:

 • 1. letnik UP in PI: Katja Fortuna, Rudi Starc,Žan Turk;
 • 2. letnik UP: Barbara Gal, Muhamed Beganović, Matic Kraševec, Maja Rejc;
 • 3. letnik UP in IUP: Tjaša Gračner, Anisa Hodžić, Tjaša Novinc.

Predstavniki študentov v organih fakultete v študijskem letu 2018/2019:

 • Martin Medle in Maks Vlašič (predstavnika v senatu);
 • Agnes Govednik, Tina Kovačič, Inga Kure, Tjaša Plantan, Maruša Šašek in Špela Žagar (predstavniki v akademskem zboru);
 • Tanita Pajdaš (predstavnica v Komisiji za kakovost).

Pravilnik o organizaciji in delu študentskega sveta.

Program dela za interesne dejavnosti študentov za študijsko leto 2017/2018.

STRINJAM SE

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani (izbriši piškotke). Več o piškotkih.